Một số ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hạt nhân phần 1

Thư viện ảnhXem thêm

Bản đồ chỉ dẫn

Liên kết
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC, KẾ TOÁN VÀ THUẾ

 

 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ THUẾ

 •  
 • Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính
 •  
 • Kiểm toán xác nhận Báo cáo sản lượng, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm
 •  
 • Xem xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 •  
 • Lập hệ thống kế toán, hướng dẫn thực hiện cho các Doanh nghiệp
 •  
 • Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán cho khách hàng
 •  
 • Tư vấn cho khách hàng về việc lập kế hoạch nộp thuế
 •  
 • Hướng dẫn khách hàng kê khai thuế
 •  
 • Lập kế hoạch tài chính

 

CHUẨN MỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP

 

Công việc kiểm toán Báo cáo tài chính sẽ được tiến hành theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các hướng dẫn thực hành Chuẩn mực kế toán đã được ban hành tại Việt Nam và Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành ở Việt Nam. Công việc kiểm toán bao gồm kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu các ghi chép kế toán, những bằng chứng liên quan đến các số liệu và thông tin được trình bay trong Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời đánh giá những kế hoạch và quyết định trọng yếu của Ban giám đốc Công ty trong quá trình lập Báo cáo tài chính và xem xét các chính sách kế toán có được áp dụng nhất quán, trình bày đầy đủ và phù hợp với điều kiện của Công ty hay không.

 

 • Trách nhiệm của khách hàng:

Khách hàng có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính một cách trung thực, hợp lý và cung cấp đầy đủ, chính xác chứng từ sổ sách kế toán và các tài liệu có liên quan đến kỳ kế toán được kiểm toán tuân thủ chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam.

 

 • Trách nhiệm của Kiểm toán viên:

 Kiểm toán viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính của các đơn vị dựa trên kết quả kiểm toán và báo cáo lại cho lãnh đạo các đơn vị và Ban lãnh đạo khách hàng.

 

 

 • Nguyên tắc và chuẩn mực của kiểm toán:

VIETCPA thực hiện các quy trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế chung được thừa nhận, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và các quy định hiện hành về Kế toán và Kiểm toán của Chính phủ Việt Nam.

 

 

 • Nội dung kiểm toán:

    - Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;

    - Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ;

    - Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kế toán về các mặt:

     + Hệ thống chứng từ kế toán,

     + Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng,

     + Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép,

     + Hệ thống các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị,

     + Tổ chức công tác kế toán.

    - Tham gia chứng kiến công việc kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

    - Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp.

    - Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên Báo cáo tài chính: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công nợ và Vốn chủ sở hữu...

    - Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo.

    - Xem xét và cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ.

    - Thảo luận với khách hàng về nội dung Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức.

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ không căn cứ trên những sai sót nhỏ không trọng yếu được phát hiện trong ghi chép kế toán và trong Báo cáo tài chính. Những sai sót trên sẽ được phản ánh lại với từng cấp quản lý tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cáo với Ban giám đốc toàn bộ những điểm sai sót trọng yếu trong Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán.

 

 • Phương thức thực hiện:

- Cuộc kiểm toán được thực hiện 2 lần/năm (kiểm toán sơ bộ giữa năm và kiểm toán kết thúc năm) theo sự thỏa thuận cùng Quý khách hàng được thể hiện trên hợp đồng.

- Kết thúc cuộc kiểm toán sơ bộ, chúng tôi sẽ phát hành Thư quản lý. Thư quản lý đề cập những vấn đề trọng yếu liên quan đến Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ (nếu có) cùng với ý kiến gợi ý để hoàn thiện công tác quản lý của đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lần cuối: 7/27/2017 4:11:48 PM

Về trang trước Bản in Gửi email