Một số ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hạt nhân phần 1

Thư viện ảnhXem thêm

Bản đồ chỉ dẫn

Liên kết
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.1. CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

-       C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 5 - CIENCO 5

-       C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty §iÖn tö vµ tin häc ViÖt Nam

-       C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng nghiÖp ViÖt Nam

-       C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi

-       C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam

-       C¸c c«ng ty qu¶n lý vµ khai th¸c thuû lîi thuéc tØnh H¶i phßng, Hoµ B×nh

-       C«ng ty Ph¸t triÓn vµ XuÊt nhËp khÈu Gia CÇm

-     Công ty Đầu tư và Xây lắp thương mại

-       C«ng ty X©y dùng vµ VËt tư­ thiÕt bÞ

-       C«ng ty DÞch vô du lÞch Hµ Néi

-       C«ng ty X©y l¾p vµ S¶n XuÊt C«ng nghiÖp

-       C«ng ty Nu«i trång Thuû S¶n

-       C«ng ty Nu«i t«m xuÊt khÈu

-       C«ng ty B«ng ViÖt Nam

-       C«ng ty Gièng L©m nghiÖp Trung ­ương

-     Công ty Xây dựng và Thương mại

-       Trung t©m XuÊt nhËp khÈu vµ DÞch vô vËt tư­ kü thuËt

-       Hîp t¸c x· C«ng nghiÖp TÝn Thµnh

-       Trung t©m Nghiªn cøu c©y nguyªn liÖu giÊy

-       ViÖn M¸y vµ Dông cô c«ng nghiÖp

-       ViÖn C«ng nghiÖp GiÊy vµ Xenluylo

-  ....

 

1.2. CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

-       C«ng ty KhÝ c«ng nghiÖp B¾c ViÖt Nam                 (100% vèn nước ngoµi)

-       C«ng ty Glass Tech International INC                    (100% vèn n­ước ngoµi)

-       C«ng ty VËt liÖu ®Æc biÖt Giai §øc ViÖt Nam          (100% vèn n­ước ngoµi)

-       C«ng ty DAESHIN ViÖt Nam                                   (100% vèn n­ước ngoµi)

-       C«ng ty PERNG JIEH ViÖt Nam                              (100% vèn nước ngoµi)

-       C«ng ty TNHH DÞch Hång - Hång K«ng                  (100% vèn nước ngoµi)

-       C«ng ty EURO PASIA                                             (100% vèn n­ước ngoµi)

-       C«ng ty XNK Nam TiÕn                                            (100% vèn n­ước ngoµi)

-       C«ng ty TNHH Chu Fun                                            (100% vèn nước ngoµi)

-       C«ng ty Shin Wuall                                                    (100% vèn n­ước ngoµi)

-       C«ng ty LD ChÕ t¹o xe m¸y Lifan ViÖt Nam                       (Liªn doanh)

-       C«ng ty LD May Lan Lan                                                    (Liªn doanh)

-       C«ng ty LD DÖt Hµ T©y - UCRAINA                                    (Liªn doanh)

-       C«ng ty LD XuÊt khÈu Thñy s¶n Qu¶ng Ninh                     (Liªn doanh)

-       C«ng ty LD ThÐp ViÖt - ý                                                     (Liªn doanh) 

-       C«ng ty LD Vina Woosung                                                   (Liªn doanh)

-       C«ng ty LD ChÕ t¹o phô tïng xe m¸y Tonosheng VN         (Liªn doanh)

-       C«ng ty LD §iÒu hoµ Kh«ng khÝ ViÖt NhËt                           (Liªn doanh)\

-     ....

1.3. CÁC DỰ ÁN DO CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TÀI TRỢ:

-       Dù ¸n Ph¸t triÓn c«ng t¸c phßng chèng lao

-       Dù ¸n Cñng cè vµ duy tr× c¸c thµnh qu¶ phßng chèng sèt rÐt

-       Dù ¸n Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó tiÕp cËn khuyÕn n«ng

-       Dù ¸n Hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá - SMITH - STIFFTING - CHLB §øc

-       Dù ¸n Liªn minh sinh vËt biÓn

-       Dù ¸n N©ng cao n¨ng lùc ph¸t triÓn céng ®ång

-       ...

 

1.4. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KHÁC TẠI VIỆT NAM

-       C¸c C«ng ty thuéc TËp ®oµn Hoµ Ph¸t

-       C«ng ty CP Thuû ®iÖn Th¸c Bµ

-       C«ng ty CP ChÕ t¹o ThiÕt bÞ ®iÖn

-       C«ng ty CP N«ng s¶n B¾c Ninh

-       C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng Sè 1

-       C«ng ty Cæ phÇn dÞch vô b¶o vÖ Hµ Néi

-       C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ư kinh doanh vµ X©y dùng Phó Nguyªn

-       C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ x©y dùng c«ng tr×nh 646

-       C«ng ty S¶n xuÊt vµ th­ư¬ng m¹i §¹i §ång

-       C«ng ty §Çu t­ư vµ Th­ư¬ng m¹i V¹n Xu©n

-       C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng nuíc ngoµi

-       C«ng ty TNHH Th­ư¬ng m¹i vµ dÞch vô KAF

-       C«ng ty TNHH Thư­¬ng m¹i VËn t¶i H¶i Phßng

-       C«ng ty TNHH Kim Quang

-       C«ng ty Cæ phÇn Thư­¬ng m¹i Kh¸nh Trang

-       C«ng ty TNHH NhËt Quang

-       ...

 


 

 

Cập nhật lần cuối: 7/27/2017 5:53:12 PM

Về trang trước Bản in Gửi email